ul. Królowej Jadwigi 12
Dąbrowa Górnicza


Deklaracja dostępności strony Zespołu Szkół Technicznych w Dąbrowie Górniczej

 

Zespół Szkół Technicznych zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Szkół Technicznych w Dąbrowie Górniczej.

Daty publikacji i aktualizacji

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-04

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne cyfrowo

 • Skany, PDF, informacje zamieszczone w formie załączników.
 • Brak odpowiedniej struktury nagłówków artykułów.
 • Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych.
 • Materiały z innych serwisów (Youtube, dysk Google)

Wyłączenia

 • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności
 • Filmy prezentujące poszczególne kierunki kształcenia zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

 • Deklarację sporządzono dnia 2020-09-20 na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Strona internetowa została sprawdzona walidatorem Utiltia na zgodność ze standardem Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) w wersji 2.1 na poziomie AA.
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-03-04

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych typowych przeglądarek.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Beata Tomsia, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 322622901, nr wewnętrzny 29.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Zespół Szkół Technicznych zlokalizowany jest w centrum miasta, przy głównej arterii komunikacyjnej, w trzech budynkach stanowiących połączony ze sobą kompleks, pod adresem: ul. Królowej Jadwigi 12, 41-300 Dąbrowa Górnicza. W pobliżu szkoły znajdują się przystanki linii autobusowych i tramwajowych.

Główne wejście znajduje się od strony ulicy Królowej Jadwigi i oznakowane jest dobrze widoczną tablicą. Do budynku szkoły można również dostać się dwoma dodatkowymi wejściami: wejściem zlokalizowanym od strony ulicy Królowej Jadwigi  w pobliżu ronda przy Alei Róż oraz wejściem położonym po przeciwnej stronie budynków, od strony parku Hallera. Do każdego z wejść prowadzą schody. Schody wyposażone są w poręcze. Żadne z wejść nie posiada pochylni ani platform ułatwiających wejście osobom z niepełnosprawnością ruchową,  Drzwi prowadzące do szkoły nie są wyposażone w mechanizmy automatycznego otwierania. W pobliżu wejścia głównego znajduje się portiernia, która stanowi jednocześnie punkt informacyjny. Dojście do portierni wymaga pokonania bariery architektonicznej w postaci schodów. Portiernia oddzielona jest od pozostałej przestrzeni budynku szybami, co może utrudniać kontakt osobom głuchym i niedosłyszącym. Portiernia posiada bezpośrednie połączenie telefoniczne z sekretariatem szkoły znajdującym się na  pierwszym piętrze oraz innymi pomieszczeniami administracyjnymi. W portierni jest podgląd monitoringu obejmujący wszystkie wejścia, parkingi oraz korytarze przy salach lekcyjnych.

Poruszanie się wewnątrz budynku w przestrzeni komunikacyjnej pionowej odbywa się wyłącznie z wykorzystaniem schodów. Schody posiadają poręcze tylko po ich zewnętrznej stronie. Ruch w przestrzeni komunikacyjnej poziomej odbywa się szerokimi korytarzami pozbawionymi zbędnych elementów utrudniających poruszanie się. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Pomieszczenia administracyjne oznakowane są tabliczkami informacyjnymi. Na terenie szkoły nie ma pomieszczeń sanitarnych przystosowanych dla osób z niepełnosprawnościami.

Szkoła nie jest wyposażona w pętlę indukcyjna ani żadne inne urządzenia ułatwiające słyszenie. Nie posiada również systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome, niedowidzące  i słabowidzące.  Drogi ewakuacyjne w budynku są oznakowane. Placówka posiada tylko dźwiękowy system alarmowy i nie posiada wyposażenia technicznego do ewakuacji osób z niepełnosprawnościami.

W otoczeniu szkoły znajdują się dwa parkingi. Jeden z tyłu budynków, drugi z boku budynków od strony ronda przy Alei Róż. Wjazd na każdy z parkingów znajduje się od strony ulicy Królowej Jadwigi. Szkoła nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami

Szkoła zapewnia wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego i psa przewodnika.

Placówka nie zapewnia możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Również  strona internetowa szkoły nie posiada wbudowanego czytnika treści oraz tłumacza języka migowego. Dla osób głuchych dostępna jest nieodpłatna usługa Tłumacza Migam. Osoby niewidome i niedowidzące mogą skorzystać z darmowych czytników ekranu:  na przykład NVDA.

Z pracownikami szkoły można się komunikować telefonicznie, przez e-maila lub SMSa, a w przypadku uczniów i ich opiekunów prawnych również za pośrednictwem dziennika elektronicznego. Na żądanie osoby ze szczególnymi potrzebami szkoła zapewnia wsparcie innej osoby.

 

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące:

 • zmiana wielkości czcionki
 • skala szarości
 • skróty klawiaturowe

Pomoc w nawigacji

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów z nawigacją zalecamy korzystanie ze skrótów klawiszowych. Serwis jest dostosowany do obsługi zarówno myszką, jak i samą klawiaturą, za pomocą klawiszy:

 • TAB - przejście do następnego elementu możliwego do kliknięcia
 • SHIFT + TAB - przejście do poprzedniego elementu możliwego do kliknięcia
 • ENTER -  zatwierdzenie akcji
 • ↓↑ - przewijanie strony
 • PgUP - przewijanie strony w górę
 • PgDn - przewijanie strony w dół
 • Ctrl + Home - Przejdź na początek strony
 • Ctrl + End - Przejdź na koniec strony
 • PgDn +  spacja - Przewiń o jeden ekran w dół
 • PgDn +  shift + spacja - Przewiń o jeden ekran w górę
 • Ctrl + + Powiększ
 • Ctrl + - Pomiejsz
 • Ctrl + 0 - Rozmiar pierwotny

 

Inne informacje i oświadczenia

Strona serwisu dostosowana jest do przeglądania na ekranach urządzeń mobilnych takich jak: telefony komórkowe, tablety, smartfony.

Aplikacje mobilne

Szkoła nie posiada aplikacji mobilnych