ul. Królowej Jadwigi 12
Dąbrowa Górnicza

Historia ZSTHistoria szkoły


Na historię Zespołu Szkół Technicznych składają się wydarzenia z wielu lat, odnotowane w dziejach poszczególnych szkół wchodzących w jego skład.

Wspólna historia rozpoczęła się 1 września 1972 r., gdy na podstawie decyzji Kuratorium Okręgu Szkolnego w Katowicach nastąpiło połączenie  pod nazwą Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Dąbrowie Górniczej, samodzielnie do tego czasu działających jednostek pedagogicznych:

Zasadniczej Szkoły Zawodowej

Liceum Zawodowego

Technikum Hutniczego

 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa powstała najwcześniej, bo pod nazwą Publicznej Szkoły Dokształcającej Zawodowej rozpoczęła swoją działalność już 1 października 1932 r. Druga wojna światowa spowodowała przerwanie działalności dydaktycznej, a jej wznowienie nastąpiło 8 lutego 1945 r.

Zmieniały się kilkakrotnie nazwy szkoły:

Publiczna Średnia Szkoła Zawodowa – od 1947 r.

Zasadnicza Szkoła Metalowo-Budowlana – od 1 września 1951 r.

Zasadnicza Szkoła Metalowo-Odlewnicza – od 1 września 1952 r.

Zasadnicza Szkoła Zawodowa (ostatnia nazwa) – od 1 września 1954 r.

 

1 września 1978 r. po likwidacji istniejącej w Dąbrowie Górniczej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Dokształcającej, włączono w skład Zasadniczej Szkoły Zawodowej oddziały o kierunkach mechanicznych, elektrycznych i samochodowych, zachowując dla nich autonomię szkoły dla młodocianych pracowników.

Zasadnicza Szkoła Zawodowa zakończyła swoją działalność 31 sierpnia 2002 r. decyzją Kuratorium Oświaty w Katowicach.

 


Liceum Zawodowe zostało otwarte 1 września 1970 r. tytułem eksperymentu, jako jedna z czterech szkół w kraju przygotowujących wykwalifikowanych robotników z maturą. Pierwsza nazwa szkoły brzmiała: Średnia Szkoła Zawodowa Przygotowująca Robotników Kwalifikowanych. Rok później, 1 września 1971 r. zmieniono nazwę na Liceum Zawodowe. Cykl kształcenia trwał 4 lata i kończył się egzaminem z nauki zawodu oraz egzaminem dojrzałości.

Liceum Zawodowe zakończyło swoją działalność 31 sierpnia 2004 r.

 

Technikum Hutnicze powstało na bazie Państwowego Liceum Przemysłu Hutniczego dla Dorosłych w Dąbrowie Górniczej, powołanego przez Centralny Urząd Szkolenia Zawodowego 1 września 1949 r. i wchodzącego w skład Państwowej Zbiorczej Szkoły Zawodowej Huty „Bankowa” w Dąbrowie Górniczej. Od 1 września 1951 r. następuje zmiana nazwy szkoły i decyzją Ministerstwa Przemysłu Ciężkiego, w oparciu o zarządzenie Prezesa Centralnego Urzędu Szkolenia Zawodowego, zostaje otwarte Technikum Hutnicze Ministerstwa Przemysłu Ciężkiego w Dąbrowie Górniczej. W jego skład wszedł również dotychczasowy wydział hutniczy Państwowej Szkoły Górniczo-Hutniczej w Dąbrowie Górniczej. Technikum Hutnicze miało dwa wydziały: młodzieżowy i dla pracujących. Wydział dla pracujących zakończył swoją działalność w sierpniu 1966 r. W dniu 25 czerwca 1953 r. nastąpiło uroczyste przekazanie sztandaru szkolnego ufundowanego przez młodzież szkolną za pieniądze uzyskane z pracy w kopalni „Paryż” i „Mortimer”. Z dniem 1 września 1965 r. szkoła zmieniła nazwę na Technikum Hutnicze w Dąbrowie Górniczej.

W ramach Technikum Hutniczego od 1 września 1972 r. otwarto 3 letnie Technikum Mechaniczne na podbudowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Jego działalność wygasła w roku 1981. Od 1 września 1977 r. rozpoczęto również kształcenie młodzieży w zawodach mechanicznych w Policealnym Studium Zawodowym Nr 2. Ostatni absolwenci wyszli z tej szkoły w czerwcu 1982 r.

 

Technikum Hutnicze ze względu na likwidację kierunków związanych z branżą metalurgiczną i kształcenie młodzieży tylko w specjalnościach mechanicznych decyzją Kuratorium Oświaty w Katowicach od 1 września 1992 r. zmieniło nazwę na Technikum Mechaniczne.

 

Zmiany nazw dotyczyły również całego zespołu szkół. Decyzją ówczesnych władz z dnia 1 września 1977 r. zmieniono poprzednią nazwę na Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Feliksa Dzierżyńskiego w Dąbrowie Górniczej, a następnie na wniosek Rady Pedagogicznej w 1989 powrócono do nazwy bez patrona:  Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Dąbrowie Górniczej.

Od 1 września 1996 r. uwzględniając uniwersalny charakter kształcenia w placówce decyzją Kuratorium Oświaty w Katowicach, nadano jej obowiązującą aktualnie nazwę:

 

Zespół Szkół Technicznych w Dąbrowie Górniczej.

 

Od chwili powstania zespołu szkół w jego ramach powołano nowe jednostki pedagogiczne.

Z dniem 1 września 1993 r. - Technikum Elektryczne, w którym kształcono w zawodach technik elektryk i technik elektronik. Po ukończeniu cyklu kształcenia ostatniego oddziału szkoła z dniem 31 sierpnia 2005 r. została zlikwidowana.

Z dniem 1 września 1999 r. rozpoczęło działalność Liceum Techniczne- szkoła nowego typu, której program nauczania miał eksperymentalny charakter. Młodzież, głównie żeńska kształciła się na profilu administracyjno-biurowym i społeczno-socjalnym.

 

Oprócz kształcenia teoretycznego na przedmiotach ogólnokształcących i zawodowych odbywało się również kształcenie praktyczne młodzieży w formie zajęć praktycznych i miesięcznych praktyk zawodowych w zakładach pracy.

Do prowadzenia zajęć praktycznych szkoła wykorzystywała produkcyjne i ćwiczeniowe stanowiska szkoleniowe własnych warsztatów szkolnych. Warsztaty Szkolne miały status gospodarstwa pomocniczego szkoły, a więc jednostki działającej na zasadach opartych o rozrachunek gospodarczy.

Podstawową produkcją warsztatów szkolnych w pierwszych latach działalności były obrabiarki uniwersalne OUS-1, a następnie tokarki stołowe TSB-16. W połowie lat osiemdziesiątych w miejsce tokarek wprowadzono produkcję wiertarek stołowych WS-15, które po zmianach konstrukcyjnych jako wiertarki WS-16 produkowano do 1997 r. Warsztaty szkolne kooperowały z wieloma zakładami przemysłowymi z branży metalowej, hutniczej i górniczej. Prowadziły również działalność usługową dla ludności, obejmującą wykonywanie takich produktów jak np. kraty, bramy, ramy, drzwi stalowe, wieszaki, wyposażenie placów zabaw dla dzieci. Po reformie gospodarczej kraju możliwości samodzielnego funkcjonowania warsztatów wyczerpały się i po przejęciu szkoły przez miasto Dąbrowa Górnicza z dniem 1 stycznia 1994 r. warsztaty szkolne stały się edukacyjną pracownią ćwiczeń praktycznych finansowaną przez budżet.

 

Pamiętnym wydarzeniem w historii szkoły była 50 rocznica powstania Technikum Hutniczego przyjęta przez społeczność szkolną jako Jubileusz całego zespołu. W dniu 6 października 2001 r. spotkali się absolwenci kilkudziesięciu roczników, zwiedzając swoją szkołę, biorąc udział we mszy w Kościele pod wezwaniem Matki Boskiej Anielskiej oraz uczestnicząc w oficjalnej uroczystości, która odbyła się w reprezentacyjnych murach Pałacu Kultury Zagłębia. W święcie brali udział czynni i emerytowani nauczyciele oraz pracownicy, a także uczniowie naszej szkoły i ich rodzice. Spotkanie Jubileuszowe swoją obecnością zaszczycili: Posłowie na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza, Przewodniczący Rady Miasta, przedstawiciele Rady Miasta i Urzędu Miejskiego,  Kurator Oświaty i wizytatorzy Kuratorium Oświaty w Katowicach, przedstawiciele nauczycielskich związków zawodowych, przedstawiciele dąbrowskich zakładów pracy, dyrektorzy szkół.

Podniosłym akcentem było nadanie Zespołowi Szkół Technicznych nowego sztandaru, którego fundatorami byli absolwenci: Edward Bober, Robert Koćma, Andrzej Korzeniewski, Marek Lipczyk.

 

Szkoła nigdy nie stała w miejscu. Czynione były starania, aby dotrzymać kroku zewnętrznym wyzwaniom. Wprowadzano więc nowe zawody, specjalizacje i profile kształcenia. Szkoła wdrażała innowacje pedagogiczne w zakresie różnych przedmiotów nauczania. W latach 1995-2000 uczestniczyła również we wdrażaniu eksperymentu pedagogicznego IMPROVE finansowanego z funduszu europejskiego PHARE. Celem tego programu było wprowadzenie szerokoprofilowego  kształcenia zawodowego oraz nowych, elastycznych form edukacyjnych zmierzających do aktywizacji ucznia poprzez zwiększenie obszaru samodzielności i odpowiedzialności za proces uczenia się.

Od 1 września 2002 r. rozpoczęto wdrażanie nowych zasad reformy oświatowej. Powstały szkoły ponadgimnazjalne: Technikum Nr 4, przekształcone z dotychczasowego Technikum Mechanicznego (dawniej Technikum Hutniczego) oraz III Liceum Profilowane, przekształcone z dotychczasowego Liceum Technicznego. W maju 2005 r. uczniowie liceum po raz pierwszy przystąpili do zewnętrznego, zreformowanego egzaminu maturalnego.

Obecnie młodzież technikum kształci się w zawodach: technik mechanik, technik elektronik, technik mechatronik (od r. szk. 2004/2005), a młodzież liceum w profilach ekonomiczno-administracyjnym i socjalnym.

 

Praca naszej szkoły nigdy nie ograniczała się tylko do realizacji obowiązkowych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Byliśmy aktywni w wielu dziedzinach. Sport był zawsze mocną  stroną naszych uczniów osiągających sukcesy na szczeblu miejskim i wojewódzkim w grach zespołowych, lekkoatletyce, brydżu sportowym a nawet w narciarstwie. Młodzież brała szeroki udział w różnych naukowych konkursach, turniejach i olimpiadach. Chętnie uczestniczyliśmy, również jako organizatorzy w środowiskowych imprezach artystycznych, patriotycznych, społecznych, charytatywnych i innych. Proces kształcenia wspomagany był przez uczestnictwo młodzieży w kulturze (seanse filmowe, spektakle teatralne, koncerty, wystawy). Wiedzę uczniów pogłębiały również wycieczki naukowe z przedmiotów ogólnokształcących oraz zawodowych. Pozwalały one na bezpośredni kontakt młodego człowieka z różnymi obszarami  kultury i sztuki jak również nowoczesnymi ośrodkami nauki i techniki.

Proces kształcenia wzbogacano działalnością rozmaitych kół zainteresowań (przedmiotowych, sportowych, artystycznych) oraz pracą w organizacjach pożytku społecznego.

Szczególnie pożyteczną rolę odegrał istniejący od 20 marca 2000 r. Szkolny Klub Europejski, którego działalność wspomagała umacnianie wśród młodzieży idei Zjednoczonej Europy. Ta działalność umożliwiła również środowiskowe promowanie wizerunku szkoły oraz pomogła w osiągnięciu indywidualnych sukcesów uczniów w turniejach i olimpiadach wiedzy o Unii Europejskiej.

Realizacja tych wszystkich zadań była możliwa dzięki pracy dobrej, wykwalifikowanej i nieustannie dokształcającej się zawodowo kadrze nauczycielskiej a osiąganiu sukcesów sprzyjały przyjazne relacje pomiędzy wszystkimi podmiotami życia szkoły.

Zespół Szkół Technicznych mieści się w obiektach zbudowanych w 1951 r. (budynek szkoły) i 1952 r. (budynek warsztatów szkolnych). Inwestorem była Huta Bankowa w Dąbrowie Górniczej. Od tego czasu szkoła zmieniała się nieustannie tak pod względem organizacyjnym jak również materialnym. Wprowadzano nowoczesne kierunki kształcenia młodzieży. Podniesiono na wyższy poziom warunki nauki dla młodzieży oraz wzbogacono bazę materialną szkoły poprzez:


- likwidację przestarzałej kotłowni i podłączenie szkoły do sieci miejskiej centralnego ogrzewania-1992 r.
- wybudowanie łącznika (tzw. „przewiązki”) pomiędzy budynkiem szkoły i warsztatów
- listopad 1997 r. zorganizowanie dobrze wyposażonej biblioteki oraz multimedialnej czytelni
- zorganizowanie bufetu dla młodzieży i pracowników
- rozbudowę sali gimnastycznej i modernizację jej części socjalno-sanitarnej 
- grudzień 1999 r. zorganizowanie sali siłowni dla młodzieży
- modernizację szatni uczniowskiej
- adaptację  kilkunastu pomieszczeń warsztatowych i szkolnych na nowe pracownie dydaktyczne
- wyposażenie pracowni specjalistycznych oraz sal lekcyjnych w nowoczesny, profesjonalny sprzęt i pomoce naukowe
- program termomodernizacji budynku (wymiana okien i ocieplenie ścian) - 2001 r.
- kompleksowy remont pomieszczeń sanitarnych
- informatyzację szkoły (pracownie komputerowe i stanowiska administracyjne, zapewnienie dostępu do internetu)

 

Szkoła rozpoczęła współpracę z wyższymi uczelniami:

Politechniką Śląską w Gliwicach - w zakresie łączonego egzaminu dojrzałości z egzaminem wstępnym na studia.

Wydziałem Informatyki i Nauki o Materiałach Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w zakresie uczestnictwa w cyklu wykładów „Kształcenie dla przyszłości” oraz w Olimpiadzie Technicznej.

 

Możliwość rozwoju i wymiany doświadczeń umożliwiała szkole współpraca ze stowarzyszeniami i organizacjami:

- Polską Siecią Kształcenia Modułowego przy Instytucie Technologii Eksploatacji w Radomiu

- Stowarzyszeniem Aktywnych Szkół Ponadgimnazjalnych w Dąbrowie Górniczej

- Stowarzyszeniem Absolwentów Zespołu Szkół Technicznych w Dąbrowie Górniczej.

- Polskim Forum Edukacji Europejskiej w Katowicach

- Domem Współpracy Polsko-Niemieckiej w Gliwicach

- Szkołą Języków Obcych „LEVEL” w Gliwicach.

 

Do powstania zespołu w 1972 r. poszczególnymi szkołami kierowali następujący dyrektorzy:

 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

 inż. Juliusz Kuźniak 1.10.1932 – 31.12.1933
Jan Rogowski 1.01.1934 – 31.08.1946 
Wacław Faryna 1.09.1946 – 31.08.1956 
mgr  Zygmunt Najzarek 1.09.1956 – 31.08.1962
mgr  Jan Nocoń 1.09.1962 – 31.08.1972

 

 

Liceum Zawodowe

mgr  Jan Nocoń 1.09.1970 – 31.08.1972

 

 

Technikum Hutnicze

inż. Stanisław Goszcz 1.09.1949 – 31.08.1951
mgr Mikołaj Orłow-Orski 1.09.1951 – 31.08.1952
Zdzisław Pieszczek 1.09.1952 – 31.08.1957 
Józef Kubit 1.09.1957 – 31.08.1970
mgr Józef Wilczek 1.09.1970 – 31.08.1972

 

 

Zespołem szkół kierowali dyrektorzy:

mgr Jan Nocoń 1.09.1972 – 31.08.1985
mgr Sylwester Kika 1.09.1985 – 31.08.1991
mgr Eugeniusz Robakowski 1.09.1991 – 31.08.2006
mgr Małgorzata Łukaszewska 1.09.2006 –  31.08.2011
mgr Tadeusz Prochownik 1.09.2011 -   31.08.2016
dr Marek Czerwiec 1.09.2016 - nadal

 

 

Funkcję wicedyrektorów w zespole szkół pełnili:

mgr Zdzisław Bętkowski 1972 - 1988
inż. Jerzy Cieplak 1972 - 1973
Janina Fijołek 1973 - 1986
inż. Józef Krzosa 1973 – 1976; 1985 – 1989
mgr Władysław Banot 1978 - 1984
mgr Sylwester Kika 1984 - 1985
mgr Eugeniusz Robakowski 1986 - 1991
mgr Tadeusz Prochownik 1988 - 2011
mgr Aleksandra Frycz-Biały 1991- 1993
mgr Zdzisława Kałczuga 1993 - 2006
mgr Ewa Pająk 2006 - 2009
mgr Elżbieta Kowalik 2011 - 2016
mgr Agnieszka Gola-Nowak 2016 - nadal

 

 

Funkcję kierownika praktycznej nauki zawodu w zespole szkół pełnili:

mgr inż. Kazimierz Sołtysik  1972 - 1978
mgr Eugeniusz Robakowsk 1978 - 1981
mgr Sylwester Kika  1981 - 1984
mgr Cezary Smuga 1984 - 1995
inż. Jan Gach  1995 - 2000
mgr inż. Andrzej Zygmunt 2000 - 2010
mgr Krzysztof Bierzyński 2010 - 2011
mgr inż. Iga Persich 2011 - 2012
mgr Artur Zemła
2012 - 2017
mgr Sylwia Knapik-Siemońska 2017 - 2018
mgr inż. Iwona Piętka Topolska 2018 - 2023
mgr Beata Tomsia od 2023

 

Szkoły podlegały następującym organom:

 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa           Centralny Urząd Szkolenia Zawodowego

Ministerstwo Oświaty i Wychowania

 

Liceum Zawodowe                            Ministerstwo Oświaty i Wychowania

 

Technikum Hutnicze                         Ministerstwo Przemysłu Ciężkiego

Centralny Urząd Szkolenia Zawodowego

Ministerstwo Oświaty i Wychowania


Zespół Szkół (z kolejnymi nazwami: Nr 2; Mechaniczno-Elektrycznych; Technicznych) podlegał resortowo organom:

 

Ministerstwo Oświaty i Wychowania

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu

Ministerstwo Edukacji i Nauki

 

Organem prowadzącym szkołę do 31 grudnia 1993 r. było Kuratorium Oświaty w Katowicach.

Od 1 stycznia 1994 r. organem prowadzącym szkołę jest miasto na prawach powiatu Dąbrowa Górnicza.

Nadzór pedagogiczny od 1 stycznia 1994 r. spełnia Kuratorium Oświaty w Katowicach.