ul. Królowej Jadwigi 12
Dąbrowa Górnicza

Regulamin parkingu nie dozorowanego przy Zespole Szkół Technicznych

 

§ 1

1. Niniejszy regulamin reguluje zasady korzystania z parkingu nie dozorowanego będącego w zarządzie Zespołu Szkół Technicznych.

2. Parking jest parkingiem prywatnym i nie jest strzeżony.

3. Pierwszeństwo w korzystaniu z miejsc parkingowych, mają pracownicy Zespołu Szkół Technicznych.

4. Za pojazdy uczniów, rodziców uczniów, petentów placówki, pracowników podmiotów wynajmujących powierzchnie, pojazdów dostawców do klientów podmiotów Zespół Szkół Technicznych nie ponosi odpowiedzialności.

§ 2

W rozumieniu niniejszego regulaminu:

1. Użytkownikiem Parkingu jest osoba fizyczna faktycznie korzystająca z Parkingu (osoba kierująca pojazdem) lub właściciel pojazdu, w przypadku braku możliwości ustalenia tożsamości kierującego pojazdem, za użytkownika uważa się w szczególności osobę kierującą pojazdem w chwili wyjazdu z Parkingu.

2. Miejscem parkingowym jest wydzielona powierzchnia na terenie parkingu przeznaczona na parkowanie pojazdu.

 

§ 3

1. Poprzez wjazd na teren Parkingu następuje zawarcie przez użytkownika z Zarządcą, umowy najmu miejsca parkingowego na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

2. Każdy użytkownik pojazdu poprzez wjazd na teren Parkingu wyraża zgodę na warunki niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.

3. Wjazd na parking stanowi jednocześnie akceptację na niniejszy regulamin z jednoczesną akceptacją wyłączenia odpowiedzialności administratora budynku od szkód mogących wystąpić w § 5

4. Umowa najmu miejsca parkingowego wygasa z chwilą wyjazdu użytkownika z Parkingu lub w czasie nie funkcjonowania parkingu, określonym w § 6 Regulaminu.

 

§ 4

Na terenie Parkingu obowiązują zasady ruchu pojazdów zawarte w ustawie z dnia 20.06.1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2021 poz. 450 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej POLSKIEJ z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo o ruchu drogowym).

 

§ 5

1. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku siły wyższej, pożaru obiektu, gradu, najechania na przedmioty leżące, odpadających elementów dachu, odpadających gałęzi drzew i innych przedmiotów, odpadających elementów elewacji, odpadających sopli, żywiołów, kradzieży (włamania, wandalizmu, rozboju itp.) rabunku, najechania, otarcia, pożaru innego pojazdu, wypadku lotniczego, zniszczenia lub uszkodzenia pojazdów znajdujących się na terenie parkingu, jak również dotyczy to rzeczy pozostawionych w pojazdach lub poza ich obrębem, a stanowiących ich wyposażenie, własność kierowcy lub pasażerów.

2. Wyłącza się odpowiedzialność Zarządcy z tytułu szkód komunikacyjnych i parkingowych dotyczących pojazdów i osób korzystających z Parkingu oraz osób trzecich.

 

§ 6

1. Parking jest czynny w okresie pracy Zespołu Szkół Technicznych.

2. Zarządca ma wyłączne prawo decydowania o zamknięciu i otwarciu Parkingu w terminach przez siebie ustalonych oraz o dopuszczeniu do parkowania poszczególnych pojazdów.

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, Zarządca może podjąć decyzje o okresowym wyłączeniu Parkingu z użytkowania lub zmianie czasu otwarcia Parkingu

 

§ 7

1. W przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu Zarządca może zastosować środki niezbędne dla przywrócenia stanu zgodnego z Regulaminem, w tym również poprzez usunięcie pojazdu z Parkingu, bądź zastosowania blokady mechanicznej pojazdu.

2. W przypadkach określonych w ust. 1 Użytkownik zobowiązany jest do pokrycia kosztów związanych z: usunięciem pojazdu z Parkingu oraz jego zabezpieczeniem i przechowaniem do czasu odbioru pojazdu przez Użytkownika lub wniesieniem opłaty dodatkowej w wysokości określonej odrębnymi przepisami .

3. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone osobą trzecim oraz spowodowane przez pojazd lub powstałe w związku z korzystaniem z miejsca parkingowego, w szczególności z tytułu zanieczyszczenia powierzchni parkingu na skutek wycieku płynów z pojazdu (wyciek oleju, płynu hamulcowego, płynu chłodniczego itp.).

§ 8

1. Zakazane jest parkowanie pojazdów samochodowych na miejscach parkingowych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych innym osobom, niż Użytkownikom pojazdów posiadających ważną kartę parkingową uprawniającą do korzystania z parkingu przy ZST, umieszczoną w widocznym miejscu za przednią szybą pojazdu.

§ 9

Na terenie Parkingu zabronione jest:

1. palenie tytoniu,

2. spożywanie alkoholu,

3. przebywanie osób postronnych, o ile nie jest to związane z parkowaniem samochodu, wyjściem z Parkingu po zaparkowaniu pojazdu, lub dojściem do zaparkowanego pojazdu celem opuszczenia Parkingu,

4. zaśmiecanie (śmieci prosimy wrzucać do koszy rozmieszczonych na terenie parkingu),

 

Wszelkie skargi i wnioski związane z korzystaniem z parkingu należy kierować do: Zespół Szkół Technicznych w Dąbrowie Górniczej, ul. Królowej Jadwigi 12

 

Administrator budynku

(…)