ul. Królowej Jadwigi 12
Dąbrowa Górnicza

Projekty

„Mam zawód - mam pracę w regionie"

Mam zawód - Mam pracę

 

Projekt „Mam zawód - mam pracę w regionie", to projekt systemowy realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 (Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego) przez Samorząd Województwa Śląskiego, Śląskiego Kuratora Oświaty oraz 30 powiatów i miast na prawach powiatu z województwa śląskiego.

 

 

 

Celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności, jakości oraz prestiżu szkół oraz placówek kształcenia zawodowego w województwie śląskim.

Okres realizacji: 1.04.2011 - 31.08.2014 r.

Całkowita wartość projektu: ponad 72 mln (z czego ponad 61 mln stanowią środki Europejskiego Funduszu Społecznego). W projekcie uczestniczą uczniowie zasadniczych szkół zawodowych oraz techników z 258 szkół. Do końca sierpnia 2014 r. w projekcie weźmie udział ponad 14 000 uczniów.
Działania w projekcie skierowane bezpośrednio do uczniów:

 

  • grupowe i indywidualne doradztwo zawodowe,
  • kursy, w tym kursy certyfikowane,
  • kursy na platformie e-learningowej,
  • praktyki i staże zawodowe u pracodawców,
  • zajęcia ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych w zakresie technologii informatycznych, języków obcych, przedsiębiorczości, czy nauk matematyczno-przyrodniczych,
  • zajęcia wyrównawcze,
  • wizyty studyjne u pracodawców.Wsparcie dla szkół:
doposażenie 258 szkół i placówek w nowoczesne materiały dydaktyczne,
doposażenie 185 pracowni praktycznej nauki zawodu w szkołach kształcących w kierunkach zbieżnych z obszarami specjalizacji technologicznych określonymi w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego.

Projekt „Mam zawód – mam pracę regionie” przewiduje również opracowanie Programu Rozwoju Szkolnictwa Zawodowego w województwie śląskim na lata 2012-2020, wytyczającego główne kierunki działań mających na celu podniesienie jakości i efektywności kształcenia zawodowego, zgodnie z potrzebami lokalnego rynku pracy.